Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

Ti splošni pogoji prodaje 'Splošni pogoji poslovanja' so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

 1. SPLOŠNO

1.1. Ti Splošni pogoji poslovanja urejajo vsa razmerja med Ponudnikom in Potrošnikom glede nakupa in prodaje Produkta, Lojalnostnega programa ter drugih razmerij med Ponudnikom in Potrošnikom, ki so opredeljena v teh Splošnih pogojih poslovanja ali ki se nanje izrecno ali konkludentno sklicujejo.

1.2. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse oblike prodaje Produkta na daljavo, vključno s, vendar ne omejeno na, telefonsko prodajo prek klicnega centra ali z neposrednim telefonskim trženjem, elektronsko prodajo v kakršnikoli obliki, prodajo po pošti ali na kakršenkoli drug način prodaje, pri katerem stranki nista istočasno fizično prisotni na istem mestu.

1.3. Kljub splošnosti prejšnje točke teh Splošnih pogojev poslovanja se slednji uporabljajo izključno za prodajo Produkta Potrošnikom, ki se ob sklenitvi Pogodbe nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

1.4. Izjave in ocene strank, ki so v zvezi z vsakim Produktom objavljene na Ponudnikovi spletni strani, so izjave in ocene dejanskih strank Ponudnika, ki so naročili Produkt v obdobju 12 mesecev pred oddajo ocene. Ponudnik na spletni strani uporablja izključno izjave in ocene, ki jih je Ponudnik predhodno preveril in potrdil s storitvijo.

1.5. V teh Splošnih pogojih poslovanja uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 1. DEFINICIJE

2.1. V teh Splošnih pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi, zapisani z veliko začetnico, naslednji pomen, razen če iz konteksta besedila izhaja drugače:

 • Datum prejema: ima pomen, kot določen v točki 9.2 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Delovni dan: pomeni vsak dan, ki ni sobota, nedelja, praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji;
 • Dvomesečni paket: ima pomen, kot določen v točki 3.5.1 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Dvomesečni paket s programom: ima pomen, kot določen v točki 3.5.2 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Polletni paket s programom: ima pomen, kot določen v točki 3.5.3 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Enoletni paket s programom: ima pomen, kot določen v točki 3.5.4 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Kasnejši paket: ima pomen, kot določen v točki 4.5 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Pogodba: pomeni pogodbo, ki jo skleneta Potrošnik in Ponudnik na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Ponudnik: pomeni družbo z omejeno odgovornostjo Cemio Switzerland s.r.o., s sedežem v Pragi, Češka Republika in poslovnim naslovom Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Češka Republika, z matično številko 27944905, v davčni register Republike Slovenije vpisana z davčno številko SI35487984;
 • Potrošnik: pomeni polnoletno in poslovno sposobno fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja Produkt za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti;
 • Prevoznik: pomeni izvajalca univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji ali kateregakoli izvajalca poštne storitve v Republiki Sloveniji, ki po naročilu Ponudnika dostavi Potrošniku Produkt ali drugo pošiljko;
 • Produkt: pomeni katerikoli izdelek, ki ga Ponudnik prodaja, trži ali drugače ponuja na trgu, zlasti, vendar ne izključno, prehransko dopolnilo »GAMS«;
 • Prvi paket: ima pomen, kot določen v točki 4.4 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Spor: ima pomen, kot določen v točki 13.2.
 1. NAROČILO

3.1. Ponudnik ponuja, trži in prodaja Produkte v skladu z vsakokrat veljavno ponudbo in cenikom Ponudnika. Podati o Produktih, vključno z njihovo sestavo, prehranskimi in hranilnimi vrednostmi, morebitnimi navodili ter opozorili so Potrošnikom na voljo na spletni strani Ponudnika swissgams.si oziroma na kontaktni telefonski številki Ponudnika 08 200 7770.

3.2 Potrošnik lahko naročilo za nakup Produkta in sklenitev Pogodbe odda elektronsko prek spletne strani swissgams.si ali s telefonskim klicem na kontaktno številko Ponudnika 08 200 7770. Potrošnik lahko naročilo odda elektronsko prek obrazca za naročilo, ki je na voljo na spletni strani swissgams.si tako. Potrošnik v obrazcu za naročilo označi, v kakšnem obdobju želi prejemati Produkt, obrazec izpolni z obveznimi podatki (osebno ime in priimek, veljaven poštni naslov, veljaven elektronski naslov in telefonska številka) ter potrdi, da se strinja s temi Splošnimi pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti, objavljeni na spletni strani. Če se Potrošnik strinja z obdelavo osebnih podatkov v oglaševalske namene pod pogoji in na način, določen v Politiko zasebnosti, lahko svoje soglasje izjavi pred oddajo naročila. Po potrditvi podatkov s klikom na »Predogled naročila« in pregledu podatkov, ki jih bo Potrošnik posredoval Ponudniku, Potrošnik odda zavezujoče naročilo s klikom na »Naročilo z obveznostjo plačila«. Ponudnik Potrošnike posebej opozarja, da klik na »Naročilo z obveznostjo plačila« pomeni sklenitev zavezujoče pogodbe med Ponudnikom in Potrošnikom v skladu s točko 4.1 teh Splošnih pogojev poslovanja, s čimer nastopi Potrošnikova obveznost plačila, kot je določeno v Pogodbi in teh Splošnih pogojih poslovanja.

3.3. Če je Ponudnik pri izvajanju trženjskih aktivnosti stopil v kontakt s Potrošnikom in mu pri tem ponudil naročilo oziroma sklenitev Pogodbe, se šteje, da je Potrošnik naročilo dal s sprejemom Ponudnikove ponudbe.

3.4. Pri oddaji naročila prek spletne strani bo Ponudnik zagotovil, da bo Potrošnik primerno obveščen o nastopu obveznosti plačila. Potrošnik bo izrecno potrdil, da se z oddajo naročila strinja s plačilom, funkcija, ki sproži oddajo naročila, pa bo ustrezno označena.

3.5. Potrošnik ima pravico do izbire načina prejemanja Produkta:

 • 3.5.1. enkratna dobava Produkta v količini, ki zadostuje za dvomesečno terapijo (»Dvomesečni paket«), ali
 • 3.5.2. periodična dobava Produkta v količini, ki zadostuje za terapijo v krajšem časovnem obdobju, praviloma v obdobju dveh mesecev (»Dvomesečni paket s programom«)
 • 3.5.3. periodična dobava Produkta v količini, ki zadostuje za terapijo v daljšem časovnem obdobju, praviloma v obdobju šest mesecev oziroma polletno terapijo (»Polletni paket s programom«),
 • 3.5.4. periodična dobava Produkta v količini, ki zadostuje za terapijo v daljšem časovnem obdobju, praviloma v obdobju dvanajst mesecev oziroma enoletno terapijo (»Enoletni paket s programom«).

3.6. Če Potrošnik izrecno ne izjavi drugače, se šteje, da je naročil Dvomesečni paket s programom.

3.7. Oddano naročilo Potrošnika zavezuje k plačilu.

3.8. Z oddajo naročila Potrošnik izrecno izjavlja, da je prejel, si prebral in v celoti sprejema te Splošne pogoje poslovanja, ki so Potrošniku ves čas dosegljivi na spletnem naslovu swissgams.si.

3.9. Potrošnik lahko kadarkoli pri Ponudniku naroči dodatne količine Produkta v skladu z vsakokrat veljavno ponudbo Ponudnika.

 1. POGODBA

4.1. Pogodba je sklenjena, ko se Potrošnik in Ponudnik sporazumeta o njeni vsebini. Šteje se, da sta se Ponudnik in Potrošnik sporazumela o vsebini Pogodbe v trenutku, ko Potrošnik odda popolno naročilo v skladu s točko 3.2 teh Splošnih pogojev poslovanja.

4.2. Ponudnik bo po oddaji naročila v razumnem času po sklenitvi Pogodbe, vendar pred prvo dostavo Produkta, Potrošniku zagotovil potrdilo o naročilu, ki potrjuje sklenitev Pogodbe, ter izvod teh Splošnih pogojev, veljavnih v trenutku oddanega naročila, po elektronski pošti v berljivi obliki (praviloma v formatu pdf) na naslov, naveden v naročilu. Na zahtevo Potrošnika bo Ponudnik Potrošniku v razumnem roku posredoval izvod Pogodbe v pisni obliki.

4.3. Ponudnik lahko ob prejemu Potrošnikovega naročila zavrne sklenitev Pogodbe, če ugotovi, da Potrošnik ne izpolnjuje pogojev za sklenitev Pogodbe ali da Pogodbe pod pogoji iz ponudbe ne bo mogel izpolniti.

4.4. Po sklenitvi Pogodbe bo Ponudnik Potrošniku na naslov, ki ga je Potrošnik posredoval ob naročilu, poslal brezplačen Produkt v količini, ki zadostuje za enomesečno terapijo (»Prvi paket«); Potrošnik ob povzetju plača le poštnino v znesku 2,00 EUR.

4.5. Pred potekom enega meseca od sklenitve Pogodbe bo Potrošnik prejel Produkt v količini, ki zadostuje za dvomesečno oziroma polletno oziroma enoletno terapijo (»Kasnejši paket«); Ponudnik bo Potrošniku samodejno, brez posebnega naročila Potrošnika, ves čas trajanja Pogodbe v primernih časovnih razmakih pošiljal Kasnejše pakete. Potrošnik izrecno in nepreklicno izjavlja, da so vse pošiljke Kasnejšega paketa Produkta naročene na podlagi Pogodbe, in soglaša, da mu Ponudnik pošilja Kasnejše pakete v primernih časovnih intervalih brez posebnega (dodatnega) naročila Potrošnika.

4.6. Ponudnik bo Potrošniku pošiljal Kasnejše pakete Produkta v takšnih časovnih razmakih, da bo Potrošnik v času trajanja Pogodbe razpolagal s Produktom v količini, primerni za nemoteno terapijo. Praviloma bo Ponudnik Potrošniku kasnejše pakete pošiljal vsaka dva meseca, če je naročil Dvomesečni paket s programom oziroma vsakih šest mesecev, če je naročil Polletni paket s programom oziroma vsakih dvanajst mesecev, če je naročil Enoletni paket s programom.

4.7. Če Potrošnik v skladu s točko 3.5.1 teh Splošnih pogojev poslovanja Ponudniku naroči polletno ali enoletno zalogo Produkta v obliki Polletnega paketa s programom oziroma Enoletnega paketa s programom, mu Ponudnik v roku enega meseca od sklenitve Pogodbe z enkratno Pošiljko pošlje Produkt v količini, ki zadostuje za polletno terapijo oziroma za enoletno terapijo. Če se veljavnost Pogodbe v skladu s točko 4.9 teh Splošnih pogojev poslovanja podaljša, Ponudnik Potrošniku pravočasno in pred iztekom pol leta znova pošlje Polletni paket oziroma Enoletni paket. Pred prejemom nove pošiljke Produkta pa lahko Potrošnik Ponudniku sporoči, da želi spremeniti paket. Sprememba paketa je za Potrošnika brezplačna.

4.8. Za prejeti Produkt bo Potrošnik plačal kupnino po vsakokrat veljavnem ceniku Ponudnika ter v skladu s točkami 6.1 do 6.5 teh Splošnih pogojev poslovanja.

4.9. Pogodba se sklene za določen čas enega (1) leta od dneva sklenitve Pogodbe. Po poteku tega časa se veljavnost Pogodbe podaljšuje za eno (1) leto, razen če Potrošnik najkasneje en (1) mesec pred iztekom veljavnosti Pogodbe Ponudniku izjavi, da podaljšanja Pogodbe ne želi. V slednjem primeru Pogodba preneha veljati z iztekom časa, za katerega je sklenjena.

4.10. Če Potrošnik odpove Pogodbo ali Pogodba zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, preneha veljati, Potrošnik pa kasneje znova odda novo naročilo, je Potrošnik do Prvega paketa upravičen le, če je med dnem prenehanja veljavnosti prejšnje Pogodbe in oddajo novega naročila preteklo najmanj eno (1) leto.

 1. DOSTAVA

5.1. Ponudnik bo Produkt Potrošniku praviloma dostavil z nepriporočeno pošiljko prek Prevoznika. Izjemoma, če Ponudnik ugotovi, da je to primerno, bo Ponudnik Produkt Potrošniku dostavil s priporočeno pošiljko ali na drug način, ki bo po presoji Ponudnika primeren.

5.2. Potrošnik lahko od Ponudnika pisno zahteva, da mu Produkt dostavi na kakršenkoli drug način.

5.3. Razen stroškov dostave Prvega paketa, ki jih na podlagi točke 4.4 teh Splošnih pogojev poslovanja nosi Potrošnik, stroške dostave Produkta Potrošniku nosi Ponudnik.

5.4. Ne glede na določilo prejšnje točke je Potrošnik dolžan plačati vse stroške dostave, če Potrošnik od Ponudnika v skladu s točko 6.2 teh Splošnih pogojev poslovanja zahteva, da mu Produkt dostavlja na določen način, ta način dostave pa je za Ponudnika manj ugoden. Ponudnik je dolžan Potrošniku v primernem roku, vendar pred odpremo pošiljke s Produktom na zahtevani način, sporočiti stroške dostave, ki jih bo dolžan plačati Potrošnik.

 1. PLAČILO

6.1. Kupnina je odvisna od izbranega paketa. Kupnino za Produkt določi Ponudnik v lastnem ceniku, ki je objavljen na Ponudnikovi spletni strani swissgams.si. Tako določena kupnina vključuje DDV in stroške dostave; stroški dostave niso vključeni le v primeru iz točke 5.4 teh Splošnih pogojev poslovanja.

6.2. Kupnino (oziroma v primeru Prvega paketa, strošek dostave) je dolžan Potrošnik plačati v roku štirinajstih (14) dni od Datuma prejema. V primeru zamude s plačilom je Ponudnik upravičen do plačila zakonskih zamudnih obresti po predpisani obrestni meri.

6.3. Potrošnik bo kupnino plačal na podlagi računa, priloženega prejetemu Produktu, z bančnim nakazilom na transakcijski račun Ponudnika. Ponudnik lahko po lastni presoji in z namenom Potrošniku olajšati plačilo računu priloži predizpolnjen plačilni nalog UPN, Potrošnik pa je kupnino dolžan plačati v postavljenem roku tudi, če plačilni nalog računu ni bil priložen.

6.4. Ne glede na določila prejšnje točke lahko Ponudnik po lastni presoji ali na podlagi prošnje Potrošnika pošlje Produkt tudi s plačilom po povzetju. Poštnino za Prvi paket Potrošnik plača na podlagi računa z bančnim nakazilom na transakcijski račun Ponudnika.

6.5. Plačilo s plačilnimi karticami, elektronskim denarjem ali s katerokoli drugo obliko plačila, ki ni izrecno navedena, ni možno.

 1. LOJALNOSTNI PROGRAM

7.1. S sklenitvijo Pogodbe Potrošnik postane član Lojalnostnega programa.

7.2. S članstvom v Lojalnostnem programu Potrošnik prejme pravico prejemati Produkt v izbranem paketu, hkrati pa pridobi pravico do ugodnosti, ki jih Ponudnik nudi članom Lojalnostnega programa.

7.3. Ugodnosti za člane Lojalnostnega programa in pogoje, pod katerimi člani Lojalnostnega programa te ugodnosti lahko koristijo, določi Ponudnik. Ponudnik ugodnosti za člane Lojalnostnega programa in pogoje za njihovo koriščenje določi na svoji spletni strani swissgams.si.

7.4. Potrošnik – član Lojalnostnega programa lahko koristi ugodnosti, ko izpolni pogoje, ki jih za koriščenje ugodnosti določi Ponudnik.

7.5. Potrošnik ne more skleniti Pogodbe, ne da bi hkrati postal član Lojalnostnega programa, niti ne more postati član Lojalnostnega programa, ne da bi sklenil Pogodbo. Če Potrošnik odpove ali odstopi od Pogodbe oziroma če Pogodba preneha veljati, se šteje, da je Potrošnik izstopil iz Lojalnostnega programa.

 1. OBVEŠČANJE

8.1. Potrošnik mora Ponudnika nemudoma obvestiti o spremembi kateregakoli podatka, pomembnega za izpolnjevanje obveznosti strank Pogodbe, vključno s, vendar ne omejeno na, spremembo osebnega imena, naslova za sprejemanje pošiljk, elektronskega naslova in telefonske številke, na katerih je Potrošnik redno dosegljiv.

8.2. Če Potrošnik opusti obvestilo iz prejšnje točke, odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala Ponudniku zaradi opustitve obvestila, hkrati pa Potrošnik sam nosi vse stroške, ki so povezani z izpolnitvijo Pogodbe.

 1. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV

9.1. Potrošnik ima pravico, da v roku štirinajstih (14) dni od dneva prejema prvega paketa Produkta Ponudnika na poštni naslov, kontaktni elektronski naslov info@swissgams.si ali kontaktno telefonsko številko 08 200 7770 obvesti, da odstopa od Pogodbe, pri čemer Potrošniku ni treba navesti razlogov za takšno odločitev. Če Potrošnik v enakem roku Ponudniku vrne prejete izdelke, se šteje, da je Potrošnik Ponudnika obvestil o odstopu od Pogodbe. Potrošnik lahko Ponudnika o svojem odstopu od Pogodbe obvesti na katerikoli način, iz katerega nedvoumno izhaja Potrošnikova volja po odstopu od Pogodbe. Šteje se, da je Potrošnik pravočasno dal odstopno izjavo, če izjavo pošlje v roku, določenem za odstop od Pogodbe.

9.2. Ne glede na določbo točke 9.1 lahko Potrošnik odstopi od Pogodbe tudi z uporabo obrazca za odstop od Pogodbe, ki ga Potrošnik izpolnjenega in podpisanega v roku, določenem v točki 9.1, pošlje po elektronski pošti na kontaktni elektronski naslov info@swissgams.si ali po klasični pošti na naslov FROGMAN s.r.o. / 28576P, Zagrebška c. 106-2510, 2000 Maribor.

9.3. Šteje se, da je Potrošnik prejel Produkt tistega dne, ko Produkt preide v neposredno posest Potrošnika ali katerekoli osebe v Potrošnikovem imenu in za Potrošnikov račun, razen Prevoznika. Če je pošiljka s Produktom Potrošniku poslana z navadno (nepriporočeno) pošto, se šteje, da je Potrošnik Produkt prejel najkasneje četrti (4.) Delovni dan po oddani pošiljke na pošto (»Datum prejema«).

9.4. Če Potrošnik odstopi od Pogodbe v skladu s točko 9.1, ga bremeni le strošek vračila Produkta Ponudniku.

9.5. Prejeti Produkt mora Potrošnik vrniti Ponudniku v roku štirinajstih (14) dni od dne, ko je Potrošnik Ponudnika obvestil sporočila o odstopu od Pogodbe. Vse izdelke je Potrošnik dolžan Ponudniku vrniti nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Potrošnik. Izdelke je dolžan Potrošnik vrniti na naslov FROGMAN s.r.o. / 28576P, Zagrebška c. 106-2510, 2000 Maribor.

9.6. Potrošnik nima pravice do odstopa od Pogodbe, Ponudnik pa ne bo sprejel vračila Produkta, če bodo na Produktu vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti če je pri zapečateni embalaži pečatnik (npr. originalna nalepka) odlomljen ali poškodovan.

9.7. V primerih, ki so opredeljeni v tej točki 9.7, Potrošnik obdrži pravico do odstopa od Pogodbe, vendar pa Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti Produkta:

 • 9.7.1. če je embalaža odprta ali poškodovana;
 • 9.7.2. če je Potrošnik pri vračilu blaga nepravilno in/ali neprimerno zaščitil Produkt za transport in bi zaradi tega lahko prišlo do poškodb Produkta ali njegove embalaže;
 • 9.7.3. če je Produkt poškodovan zaradi nepravilnega in/ali neprimernega ravnanja pri Potrošniku.

9.8. Na podlagi pisnega poziva Ponudnika je Potrošnik dolžan Ponudniku povrniti škodo, ki je slednjemu nastala zaradi zmanjšanja vrednosti Produkta skladno s točko 10.7, v roku, ki ga v pisnem pozivu določi Ponudnik in ki ne more biti krajši od osmih (8) dni od Potrošnikovega prejema takšnega poziva.

9.9. Če je Potrošnik Ponudniku za prejeti Produkt karkoli plačal, bo Ponudnik Potrošniku nemudoma, vendar najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od dneva prejema sporočila o odstopu do Pogodbe, prejeto plačilo vrnil na Potrošnikov osebni transakcijski račun oziroma na drug način, kot ga bosta dogovorila Potrošnik in Ponudnik. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega Produkta ali dokler Potrošnik ne predloži dokaza, da je Produkt poslal nazaj Ponudniku, kar nastopi prej.

9.10. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od Pogodbe nosi Potrošnik.

 1. ODPOVED POGODBE

10.1. Potrošnik lahko Pogodbo kadarkoli odpove s 15-dnevnim odpovednim rokom.

10.2. Potrošnik Pogodbo odpove z elektronskim sporočilom na elektronski naslov info@swissgams.si ali s klicem na telefonsko številko 08 200 7770. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po dnevu, ko Ponudnik prejme Potrošnikovo odpoved Pogodbe.

10.3. Po odpovedi Pogodbe je Potrošnik dolžan plačati kupnino za prejeti in dotlej še ne plačani Produkt. Potrošnik zaradi odpovedi Pogodbe ni upravičen do vračila plačane kupnine, niti ni dolžan vrniti prejetega Produkta.

10.4. Če Potrošnik ob oddaji naročila ni polnoleten in/ali poslovno sposoben za sklenitev Pogodbe, ima Ponudnik pravico odstopiti od Pogodbe brez odpovednega roka. Enako pravico ima Ponudnik tudi, če Potrošnik kljub opominu Ponudnika ne poravna svojih zapadlih obveznosti do Ponudnika.

 1. REKLAMACIJE

11.1. Če prejeti Produkt nima lastnosti in odlik, ki jih je Ponudnik izrecno obljubil, oziroma je Ponudnik Potrošniku poslal Produkt v napačni količini, obliki ipd., ali če se prejeti Produkt kakorkoli razlikuje od naročila, lahko Potrošnik Produkt reklamira z obvestilom na kontaktni elektronski naslov info@swissgams.si ali kontaktno telefonsko številko 08 200 7770. Ob reklamaciji mora Potrošnik navesti številko naročila, datum prejema Produkta, opis reklamacije in reklamacijski zahtevek ter morebitne druge podatke, ki bi jih od Potrošnika zahtevala pooblaščena oseba Ponudnika.

11.2. Potrošnik mora prejeti Produkt reklamirati v dveh mesecih od dneva, ko odkrije napako na Produktu. Ponudnik ne odgovarja za napake na Produktu, ki se pokažejo po poteku dveh let od Datuma prejema Produkta.

11.3. Potrošnik mora na zahtevo Ponudnika Produkt nemudoma poslati Ponudniku, Produktu pa mora priložiti še kopijo računa ter vso spremljajočo dokumentacijo, ki jo zahteva Ponudnik.

11.4. Z reklamacijskim zahtevkom lahko Potrošnik zahteva znižanje kupnine v sorazmerju s pomanjkljivostjo, zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

11.5. Ponudnik bo na prejeti reklamacijski zahtevek odgovoril v roku osmih (8) dni od dneva prejema zahtevka. Če bo Ponudnik ugotovil, da je reklamacijski zahtevek neutemeljen, bo v navedenem roku o tem obvestil Potrošnika in mu vrnil prejeti Produkt; če pa bo Ponudnik reklamacijskemu zahtevku ugodil, pa bo v tem roku odpravil napako.

11.6. Ponudnik sme zavrniti reklamacijo zlasti:

 • 11.6.1. če ima vrnjeni Produkt vidne poškodbe, pa taka poškodba ni bila predmet reklamacije;
 • 11.6.2. če Potrošnik Ponudniku Produkt pošlje z odkupnino.

11.7. Morebitno odstopanje izgleda Produkta ali njegove embalaže od upodobitve na fotografijah, objavljenih na Ponudnikovi spletni strani ali v kakršnemkoli promocijskem materialu v katerikoli obliki, ni razlog za reklamacijo.

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

12.1. S sklenitvijo Pogodbe Potrošnik izrecno soglaša z obdelavo Potrošnikovih osebnih podatkov na način, kot je to določeno v Ponudnikovi Politiko zasebnosti, objavljeni na spletni strani. Politika zasebnosti se šteje za sestavni del teh Splošnih pogojev.

 1. MERODAJNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

13.1. Za te Splošne pogoje poslovanja, kot tudi vsa pravna razmerja, ki iz teh Splošnih pogojev poslovanja izhajajo, se uporablja pravo Republike Slovenije.

13.2. Ponudnik in Potrošnik bosta vse spore, nesoglasja ali terjatve, ki izvirajo iz Pogodbe ali so z njo povezani (»Spor«), poskušala rešiti mirno. Če mirna rešitev ne bo mogoča, bo o Sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

13.3. Ne glede na določilo točke 14.2 teh Splošnih pogojev poslovanja lahko Potrošnik vsak Spor predloži v reševanje pristojnemu izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v skladu z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/15, »ZIsRPS«) ter Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2014 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 63, »Direktiva«). Na podlagi Uredbe št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 202, »Uredba«) je Evropska komisija pripravila Evropsko platformo za spletno reševanje sporov (Platforma SRS), s katerim je Evropska komisija potrošnikom omogočila lažji dostop do izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Če je Pogodba sklenjena na podlagi Potrošnikovega naročila, oddanega elektronsko prek Ponudnikove spletne strani swissgams.si lahko Potrošnik začne postopek izvensodnega reševanja Spora tudi z oddajo zahtevka prek Platforme SRS. Ob upoštevanju, da nihče od registriranih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Republiki Sloveniji ni pristojen za reševanje takšnih sporov zoper trgovce s sedežem v drugi državi članici, ki ni Republika Slovenija, Ponudnik za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Češki inšpektorat za trgovino (Česká obchodní inspekce), Štěpánská 15, 120 00 Praha 1, Češka republika, elektronski naslov adr@coi.cz, spletni naslov www.coi.cz, telefon +420 296 366 360.

 1. JAMSTVA IN ZAGOTOVILA POTROŠNIKA

14.1. Potrošnik zagotavlja, da so vsi podatki, posredovani Ponudniku, pravilni in resnični, ter da na nikakršen način ne bo ravnal protipravno (zlasti, vendar ne izključno, z lažnim predstavljanjem, nedovoljeno redistribucijo Produkta, kršitvijo pravic intelektualne lastnine, nepooblaščenim zbiranjem osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

14.2. Potrošnik izrecno zagotavlja, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino, povezano z elektronskim poslovanjem, izključno na lastno odgovornost. Potrošnik prav tako izrecno zagotavlja, da Produkt uporablja na lastno odgovornost in da Ponudnika ne bo imel za odgovornega za nastanek kakršnekoli škode katerikoli osebi, če Produkta Potrošnik ne bi uporabljal v skladu s Ponudnikovimi navodili.

 1. KONTAKTNI PODATKI PONUDNIKA

15.1. Potrošnik lahko vsa obvestila, izjave ali naročila, določena v teh Splošnih pogojih poslovanja, posreduje Ponudniku na spodnje načine, pri čemer so vsi načini komunikacije enakovredni, če v teh Splošnih pogojih poslovanja ni drugače določeno:

 • 15.1.1. po elektronski pošti na elektronski naslov info@swissgams.si;
 • 15.1.2. s telefonskim klicem na telefonsko številko: 08 200 7770, pri čemer je Ponudnikov klicni center dosegljiv vsak Delovni dan od 8:00 do 19:00.
 • 15.1.3. po pošti na naslov: FROGMAN s.r.o. / 28576P, Zagrebška c. 106-2510, 2000 Maribor.

15.2. Klici na telefonsko številko Ponudnikovega klicnega centra 08 200 7770 se zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitve in dokazovanja izjav strank Pogodbe lahko snemajo.

15.3. Klic na telefonsko številko Ponudnikovega klicnega centra 08 200 7770 se obračuna po veljavnem ceniku Potrošnikovega telekomunikacijskega operaterja.

 1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

16.1. Ponudnik ima pravico do občasnega dopolnjevanja ali enostranske spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja. Vsaka sprememba ali dopolnitev teh Splošnih pogojev poslovanja začne veljati, ko je objavljena na Ponudnikovi spletni strani swissgams.si.

16.2. Če Ponudnik spremeni ali dopolni te Splošne pogoje poslovanja v delu, kjer so bistveni za že vzpostavljeno pogodbeno razmerje, bo o tem Ponudnik obvestil Potrošnika in mu omogočil, da v primernem roku izjavi, ali ohranja Pogodbo v veljavi pod spremenjenimi pogoji. Če Potrošnik v primernem roku, ki ga določi Ponudnik, izjavi, da ne želi ohranitve Pogodbe, Pogodba neha veljati z dnem spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Če Potrošnik v postavljenem primernem roku ne izjavi ničesar ali če izjavi, da pri Pogodbi vztraja, Pogodba ostane v veljavi pod spremenjenimi pogoji, ki se uporabljajo od dneva objave na Ponudnikovi spletni strani swissgams.si.

 1. KONČNE DOLOČBE

17.1. Ti Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v slovenskem jeziku, in vsi podatki o Produktu so Potrošniku v slovenskem jeziku na voljo Ponudnikovi spletni strani swissgams.si. Ponudnik in Potrošnik v medsebojnem poslovanju na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja uporabljata slovenski jezik in si v tem jeziku izmenjujeta vse dokumente.

17.2. Vsa vsebina na strani in podstraneh Ponudnikove spletne strani swissgams.si je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Logotip, ime strani ter slikovno gradivo in vsakršno besedilo so vse last Ponudnika ali z njim povezanih oseb. Prepovedana je uporaba vsebine in/ali slik v javne in/ali komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja Ponudnika.

17.3. Če se katerakoli določba teh Splošnih pogojev poslovanja ugotovi za nično, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb te pogodbe, če se ostale določbe teh Splošnih pogojev poslovanja lahko uporabljajo brez nične, neveljavne ali neizvršljive določbe, in če taka nična, neveljavna ali neizvršljiva določba ni bila niti pogoj niti odločilen nagib pri sprejemu teh Splošnih pogojev poslovanja.

17.4. Ti Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Ponudnik.

V Pragi, dne 16. 3. 2024